:Solidaritet med seg selv


"Solidaritet 77" var LO´s parole i år.
En slik parole fra LO´s side i forbindelse med millioninnsamling til Arbeiderpartiet, kan bare oppfattes ironisk:
LO og Arbeiderpartiet har bare solidaritet med SEG SELV.
I denne artikkelen retter Tormod søkelyset mot en del ting som er pinlige for LO-ledelsen - i alle fall i de øyeblikk der de måtte ønske å holde fast på sin etter hvert frynsete profil som arbeidstakernes organisasjon.
Tormod selv trekker den konklusjon at han ikke vil være medlemm av "partibevegelsen" LO. Andre er som kjent tilhengere av kamp innen LO.
Våre spalter er åpne for debatt!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Landsorganisasjonen som en gang var et samlingspunkt og kampmiddel for arbeiderbevegelsen, har utviklet seg til å bli - ikke bare et underbruk av Arbeiderpartiet - men også samarbeidspartner med arbeidsgiverne mot deler av den bevegelsen den hevder å repre sentere.
For å sitere direktør Pål Kraby i NAF (VG 9/3-77): "Vi opplever at LO/NAF samtidig maner til kamp mot ekstremiteter." Og Tor Halvorsen, LO´s nye formann : "Det er nødvendig å suspendere eller ekskludere enkeltpersoner i enkelttilfeller og likedan grupper som bryter lovlige vedtak". (Avtalt LO/NAF i broderlig fellesskap.)
Hvor ble det av solidariteten?
Dette viser tydelig at det ikke er arbeidernes interesser som ligger til grunn for LO's virksomhet, men partiet. Hver gang partiets egne formål kolliderer med andre politiske organisasjoner på venstresida, forplanter dette seg nedover til de forskjellige forbund og bedriftsklubber, skaper splittelse og setter munnkurv på alle som ikke duknakket følger sosialdemokratisk politikk.
Jfr. Tor Aspengren: "- Vi må holde streikevåpenet blankt - Vi må ikke la det grises til av yttergruppene i norsk politikk."...
Arbeiderpartiet nøyer seg altså ikke med bare å ha kontroll over fagforeningene, det vil også ha eneretten over alle streikeaksjoner (som da selvsagt bare skal brukes i partiets interesse, og fortrinnsvis når det selv er i opposi sjon.)
Og for å sikre seg mot at andre griser til streikevåpenet har LO ingenting imot at NAF gir sine medlemsbedrifter råd om å se arbeidssøkerens politiske bakgrunn an før ansettelsen, noe som også har ført til at folk har måttet forlate arbeidsplassen for sine meningers skyld. (Kanskje man skulle prøve å oversette det tyske ordet "Berufsverbot" til godt norsk, nå da det ser ut til å bli brukt både titt og ofte i framtida? )
LOs solidaritet blir nesten overveldende når det gjelder de svake og uheldige i samfunnet. Et typisk eksempel var den åpne skogsarbeidsleiren i Kristiansand med plass til 18 fanger. Leiren var opprettet som et ledd i forsøket på å rehabilitere og resosialisere de innsatte .
Dette passet ikke LO, som via fag foreningen Skog & Land så leiren som en konkurrent (til tross for at fangene drev i såkalte nullområder, urasjonelle hogstfelter i skråninger og kløfter) og etter forhandlinger med de "rette" instanser ble leiren nedlagt og 1 januar 1977 satt de 18 atter bak ståldører og betongmurer.
Det var også ønske fra LOs side om at leirene ved Skien og Aren dal skulle nedleWes, og ytterligere et halvt hundre mann sendes tilbake til fengslene.
Slikt er ikke en arbeiderbevegelse verdig, hvis LO fortsatt kan regnes som en. Det kan synes tvilsomt - særlig hvis man gransker LO-toppenes virke bak kulissene...
La oss ta en titt. I følge stortingsmelding nr. 7 sitter eliten i LO i mer enn 10% av alle offentlige styrer og komiteer, - og for å ta noen eksempler.

Tor Aspengren, tidl. formann i LO 7 verv
Leif Haraldseth, sekretær i LO 11 verv
Liv Buck, sekretær i LO 13 verv
Leif Skau, tidl. form. i Jern&Metal1 8 verv
Jan R ikvold, avd.sjef i LO 13 verv

Fem mennesker med tilsammen 52 verv i statlige styrer utvalg og råd. En maktkonsentrasjon de facto, og hva slags verv er det ?
Leif Skau sitter bl.a. i Riksskattestyret (er det LO-medlemmer som klager på skatten? Her er mannen, deres egen !) Liv Buck og Leif Haraldseth sitter i Rikdslønnsnemnda (samtidig som de "kjemper" for LO-medlemmenes lønnskrav!). I tillegg sitter 'arbeideren' Haraldseth i Arbeidsgiverperiode-utvalget!!
Når det gjelder Aspengren (Tor med Hammer'n) og Rikvold er de svært så internasjonale, og har verv i statlige utvalg for internasjonalt økonomisk samarbeid, samarbeid med øst-europeiske land, utvalg for EF, den europeiske kull- og stålunion, europeiske frihandelsforbund, og Nordøk.
Er det fortsatt tvil om at LO er et underbruk av Arbeiderpartiet? Underbruket trer tydelig fram når det gjelder den økonomiske siden, og Landsorganisasjonen er faktisk intet annet enn en sosialdemokratisk melkeku - som foruten å støtte AP's valgkamp og andre aktiviteter, også skal finansiere A-pressen og dens oppkjøp av andre presseorganer (og dermed også deres meninger)...
Alene i løpet av januar dette år hadde en rekke forbund gitt over 1 mill. kr. til Arbeiderpartiets valgkamp. Dette uansett om forbundsmedlemmene var enige eller ikke. Et enkelt medlem som f.eks vil stemme på NKP, gir dermed samtidig økonomiske bidrag til sosialdemokratene.
Denne millionen (som ganske sikkert er mer enn fordoblet i løpet av valgsesongen) skal gå til AP/LOs ak sjon "Solidaritet 77" en solidaritet som så visst ligger soslaldemokratene tungt for brystet, skal man dømme etter det ovenstående. Den samme "solidariteten" blir nærmest påtrengende i LO's syn på kvinnekamp og likestilling. Så påtrengende at LO-kongressen i 1969 vedrok at spesielle organer for kvinneaktiviteter skulle nedlegges (noe som også etter hvert er gjennomført).
Videre at kongressen i 1973 bare hadde 22 kvinner blant 300 delegerte, til tross for at hvert fjerde LO -medlem er en kvinne og til tross for at de er i majoritet i flere forbund. (Handel og kontor Kommuneforbindet m.m.)
1977 byr heller ikke på noen særlig slingringsmonn på den opptrukne linja. Tor Aspengren demonstrerte dette ved å sende nærmest et truselbrev mot tidsskriftet Kjerringråd (opplag 7 ) og trykkeriet som hadde trykt bladet. Grunnen var at LO-merket var satt i forbindelse med kvinnekamp. (Se det, se det!) Og når det gjaldt kongressen i mai, var det en ganske ensidig affære, hvor alt som avvek fra den sosialdemokratiske linjen raskt ble klubbet ned.

Ut av LO!
At jeg en gang for tolv år siden meldte meg inn i LO skjedde nærmest ved en misforståelse.Nå ble jeg heldigvis raskt klar over feiltagelsen, så det ene merket jeg hadde kjøpt ble stående ganske ensomt øverst i venstre hjørne av foreningsboka. Flere ble det ikke, til tillitsmannens store ergrelse: -Du svikter arbeiderbevegelsen, hevdet han. -Nei, svarte jeg, -jeg svikter partibevegelsen.
For saken er den at jeg ikke stemmer på Arbeiderpartiets byråkrati og vil derfor - naturlig nok - heller ikke støtte den ønomisk i dens valgkamper via kontingenten i LO. For det er nettopp hva en del av kontingenten brukes til, uansett om du selv er kommunist, SV´er , anarkist eller, 'hjemmesitter' "Solidaritet 77"?
Jeg tror det blir med dette ene merket .

Tormod


Tilbake til index
Tilbake til GA index