DE KOMMER OG TAR LANDET VÅRT!
Hva sier Steigan og Five når Norge blir oversvømmet av ODINISTER som gjør krav på landet idet de har religiøs tilknyttning til det?
Noregsmenna har i nær tusen år vært spredd for alle vinder. Når vil de søke sammen for å danne sin egen stat på sitt opprinnelige område?
I denne artikkelen har de ennå ikke kommet så langt at de folkene som bor her har blitt stuet bort i flyktningeleirer og stadig blir beskutt av Noregsmenn. Men ting ligger i luften....

 

NOREG ER EIT NOREGSK LAND
-Me kan ikkje lenger sitja med hendene i fangje og bia. Me er no komne til at vil ikkje okkupantane og desse lusute fanteflokkane som kaller seg"nordmenn" reise frå landet godviljug, lyt me drive dei og sveinane deira ut or det heilage norske riket, Odins eige land, med dei middel me hev tilgjenge på.
Slik uttrykte lederen for odinist bevegelsen seg på en pressekonferanse i dag morges, etter at han i går hadde vakt en viss oppmerksomhet ved å fore ta et seremonielt "strandhogg" i MandaI.
Bevegelsen, som er oppstått i USA og later til å ha ulmet i emigrantkretser de siste femti år, fører sine aner tilbake til en gruppe træler som var med Eirik Raude til Vinland - uten at vi skal ta standpunkt til sannheten i denne påstanden her og nå.
Odinist-lederen Uffe Frøysgode, som også deltok i det omtalte strandhogg, har tatt offentlig avstand fra den voldsbruk som fant sted da odinistene etter eget utsagn "ryddet parken for halv-dansk ukrutt" for å gi plass til en gruppe på 6 Moelven-brakker.
Brakkene var ment å romme den ny-germanske regjering og hovet. Frøysgode understreker imidlertid at det norske politi ikke kan betraktes som en legitim organisasjon, ettersom de er underordnet en kriminell organisasjon av okkupanter som i syv hundre år har bodd her i landet.
"Den politimannen som fekk nasebeinet knekt, lyt vera mann til å taka skulda sjølv," understreker Frøysgode.
Moelven har ingen kommentar til det inntrufne, men hevder at selskapet var i god tro da det mottok bestillingen på de seks brakkene.

lNGEN POLITlSK PLATTFORM
På spørsmål om hva som gjorde dem til sanne noregsmenn, uttalte odinistene på pressekonferansen at spørsmålet ikke kunne stilles så enkelt.
-Den noregske personlegdomen arvst frå fedre til søner, og inkje kan korkje slykkje eller kveikje han, framhevet gruppens ideologiske talerør , Cleng Peerson Tunsvoll III.
-Men så mykje er klårt, at ein vert ikkje noregsmann berre av å bu her. Me og slekta vår hev vore ein tur i utlandet. Det er det heile. No er me komne heim, og vil ha att eigedomen vår . Det er hjå oss, med den sanne odinske trua, at noregsveldet denne tida hev venta på si time. Dette tyder sjølvsagt ikkje at ein kan bli noregsmann berre ved å verta odinist. Så einfeldt er det ikkje. Folket og trua - det er kva som gjer ein noreggnann til noregsmann.
Tunsvoll siterte også Per Sivles ord "Stor arv det er for mannen, av godt folk vera fødd" men ble avbrutt av en journalist fra Vårt Land, som ville vite hvordan odinistene stilte seg til spørsmålet om kristen formålsparagraf for barnehagene.
Tunsvoll forsikret at normannsIingane - den odinistiske betegnelsen på Norges nåværende be folkning - ville sikres alle de rettigheter som normalt tilfaller en etnisk og religiøs minoritet, deriblant retten til å utøve sin religion i fred. Journalisten i Vårt Land sa seg nøgd med svaret.

NOREGSK FLERTALL I 1990?
På spørsmål fra flere noe forbausede journalister opplyste Tunsvoll at den norskæ ttede be folkning i USA alene er større enn den nåværende norske befolkning, og at samtlige nordmannsætlinger som feirer midtvintersblot må være sikret fri innvandring til Noreg.
Det ventes derfor store forskyvnin ger i sammensetningen av landets befolkning.
-Sjølvsagt skal me taka alt mogeleg hensyn til desse primitive innvåna rane, understreket Tunvoll, og fort satte:
-Men omsyney til den eigne ætten og den eigne trua, som er slikt eit særkjenne på noregsmenn, lyt sjølvsagt koma i fyrste rekkja. Me kjem til dømes ikkje til å tilsette nordmannslingar i føretak som er eigde av noregsmenn, ettersom alle arbeidsplassar i slike føretak blir besette med nyinnvandra noregsmenn.
Heller ikkje kan me sjå roleg på at gamal, heilag norsk grunn blir skalta og valta med av nordmannslingar. Me krev råderett over alle ålmenningar i Noreg, men ikkje for å leggja dei brakk - me hev til dømes planar om eit atomkraftverk på Hardangervidda, der det er plass nok til å lagra avfallet.
Aftenposten hadde her en innvending, men trakk sitt spørsmål tilbake etter at Tunsvoll hadde gjort det klart at prosjektet hadde blitt møtt med tillit og økonomiske garantier i Japan.
Odinist -representanten skjøt i denne forbindelse inn at odinismen var en frisk og dynamisk ideologi med et positivt syn på individets rettigheter og uten tilbøyeligheter til "skrivarstyre" (byråkrati?) og det han kalte "mindremannsvelde". Aftenposten erklærte seg fornøyd med svaret.

INGEN NORSK STAT?
Den del av Tunsvolls påstander som vakte den største motstand var hans avvisning av den norske stat som ugyl dig.
-Noreg hev aldri heve noko Allting, var et av hans argumenter.
-Heller ikkje noko statleg Hov og Blotevesen. Ein slik stat, utan dei enk laste religiose og parlamentariske insti tusjonar, fortener ikkje namnet stat. Vårt mål er å gienreise Noregsveldet frå Håkon den Gode sine dagar. Gamalnorsk må inn i skulen, nordmannslingske bonder lyt jagast frå jorda dei hev stole, og nyttar ikkje lempelege midler fær me ty til makt.
Me har Odin på vår side, og i tillegg hev me lovnader om støtte frå stater eg ikkje vil nemne i denne samanhangen. Det få vera nok at me hev fått tilbod om eit sveit lite brukte B-52-arar på rimelege vilkor.

DELING AV NORGE?
Tunsvoll tok også avstand fra en viss ung odinist som i går ettermiddag ble intervjuet av flere aviser, og som skal ha uttalt at "sjølvsagt er me ikkje så hug-låke at me trur nordmannslingane vil trekkje seg godviljug tilbake dit dei høyrer heime. Det trengst våpenmakt og ikkje noko anna."
-Denne urøynde ungsveinen hev nok mistydd noko, uttalte Tunsvoll.
-Det som er rett er at me ikkje vil akseptere at nokon noregsmann blir undertrykt og vanæra av nordmannslingstyret, og at me ikkje vik tilbake for å forsvare våre eigne. Sjølv i utlandet. Elles er me svært rimelege mot dei som no vedgår at Noreg er noregsk og er viljuge til å trekke seg tilbake til nordanfor Troms. Om dette ikkje nyttar kan det hende me nyttar heile vår rett og jagar desse lusute, innvandre halv-mongolane attende til Sibir, der dei kjem frå.

BLÜCHER BEGEISTRET
-Dette burde få øynene opp på den mest forbenede demokrat, var Erik Blüchers første kommentar da vi fikk tak i ham over telefonen.
-Jeg er som germaner stolt over at jeg er blitt kontaktet og anmodet om å yte mitt for fedrelandet. Heil Uffe!
Noregsforbundet opplyser fra sitt hovedkontor i Moelven-brakkene i Mandal at Blücher pga. sin al fabetiske plassering allerede har mottatt det stensilerte vervingsskjema for Noregsfjøldi - odinistenes alternative forsvar som skal sendes ut til alle nordmenn i vernepliktig alder.

FIVE FORUNDRET
-Vi kan jo ikke nettopp si oss enige med disse såkalte odinistene, uttaler Kaci Kullman Five.
-Oppriktig talt synes jeg det minner betenkelig om en slags ekstremisme, og jeg er redd for at det kan være kommunistene som har fremprovosert det hele, slik de tremprovoserte nazismen, kuppet i Chile Og de harde tredveårene .
På den annen side kan vi ikke bare overse at flere av de demokratiske landene i vest har gitt uttrykk for en positiv og tillitsfull holdning til odinistene og i særdeleshet deres udogmatiske og positive syn på økonomisk frihet, og søknaden om opptak i EF er alt innvilget, på den betingelse at de kan bevise at de kontrollerer det norske territoriet.
Så i denne saken spørs det om vi ikke bør la hensynet til demokratiet gå foran, uttaler hun.

STEIGAN F0RVIRRET
-Denne saken har to sider, hevdet Pål Steigan på et møte i Studentersamfundet i går kveld.
-På den ene sida er vi imot all imperialisme, det står vi fast på. På den andre sida er vi solidariske med alle urbefolkninger, og vi har ikke glemt at odinistene stammer fra ei undertrykt gruppe i arbeiderklassen. Det står vi også fast på. Vi står helt fast i denne saken. En ting er vi imidlertid enige om - Svalbard er norsk land, oppsummerte Steigan.

NORDLI BEROLIGER
Statsminister Odvar Nordli uttalte i en radiosending i går kveld at han ikke betraktet odinismen som noen alvorlig fare.
-Det norske sam funnet, som Det Norske Arbeiderparti har en vesentlig del av æren for, har tålt verre påkjenninger, sier statsministeren og minner om krigsårene.
-Og skulle det oppstå noen større terroristbevegelse med utenlandsk kapital i ryggen, slik enkelte har spådd, så vil vel det norske demokrat i kunne absorbere også dette, beroliger Nordli.

ODINISTENE SVARER
-Me er vortne nedringde heilt sidan me fekk opp telefonlina i natt, sier en trett og forvåkt Uffe Frøysgode til NTB
-Den reine terror. Me er ikkje i tvil om kven som står bak: Det er germanarane sine gamle fiender og germanar hatarane.
Morbror min føll i krigen mot japanarane, så eg veit kva eg talar om.
Utanpå kallar dei seg "anti-odinistar" - bakk dette uskuldege namnet løyner det seg rasehat og gamal hemntrong. Det er ingen forskjell på antiodinistar og rasehatarar og antigermanarar.
Og skulle det finnast nokon som verkeleg er ueinige med oss på sakleg grunnlag, bør han tenkje seg vel om før han segjer noko. Ingen veit kven som kan komme til å applaudera han.
Me ser ikkje med blide augo på slik undergravingsverksemnd. Skulle det komme til alvorlegare episodar der til dømes svenskar var innblanda, kunne det hende at me gjekk til ein straffeeksp edisjon eller at me hugsa på at heile Skandinavia opphavleg er germansk.

ISRAEL KOMMENTERER
Det er innløpt gratulasjoner fra flere land, blant dem fra Israel, som lover all mulig støtte til den rettferdige kampen til odinistene.
-Den intemasjonale solidariteten mellom de forfulgte folkeslag må være ubrytelig, understreker landet, som mistet sin siste oljebrønn i forrige uke etter en vellykket sabotasjeaksjon.
-Vi har den største sympati for odinistbevegelsen og tar på det sterkeste avstand fra den manglende forståelse den har møtt blant de såkalte "nordmenn". Den hatefulle og uten tvil rasistiske reaksjonen fra Norges side minner på flere punkter om den mottakelse vi selv fikk av de såkalte "palestinere", heter det i telegrammet.

SISTE:
NTB/UPI: Vanligvis pålitelige kilder melder at to kanonbåter fra den amerikanske marine nettopp har forlatt sin base på Island med kurs for Norge.
Hendelsen settes i forbindelse med et rykte om sammenstøt mellom samer og odinist-sympatisører i Kautokeino.

Tilbake til index
Tilbake til GA index