Til nr. 177 Til GA-index  
 

Åpen kanal

Reell ytringsfrihet og deltakende demokrati


Tenk deg at du har laget en film du har lyst til å dele med hele Norge. Internett er nærmest gratis og lett tilgjengelig, men også begrensende fordi et fåtall mennesker finner veien til siden din. Med det analoge bakkenettet har vi hatt begrensede muligheter for å vise film på TV, men når det digitale bakkenettet åpnes kommer fjernsyn i likhet med internett til å bli allemannseie, og du skal kunne sende egenproduserte filmer på riksdekkende fjernsyn.

Våren 2002 gikk Stortinget inn for å legge til rette for en åpen kanal i Norge. Stortingsmeldingen pekte på at de reklamefinansierte kringkasterne er avhengige av store seertall. «Dette fører til at smale programmer, minoritetstilbud, eksperimentelle forsøk og analytisk dybde blir marginalisert.» Derfor må mediepolitikken sikre «et mangfold av uavhengige nyhets- og aktualitetsmedier av høy kvalitet» og «ytringsmuligheter for smale og brede grupper i samfunnet», het det.

En åpen kanal skal ikke være noen konkurrent til kommersiell TV. De skal ikke finansieres gjennom inntekter fra egne sendinger. Om det er 1 eller 100.000 seere er ikke avgjørende for om en produksjon er vellykket. Det viktige er at åpne kanaler gir økte ytringsmuligheter til mennesker og grupper som sjelden eller aldri når fram i media.

Åpne kanaler er for lengst innført i våre naboland og i land som England, Frankrike, Tyskland og USA. I Tyskland er åpen kanal lovfestet, og Offener Kanal Berlin blir støttet med ca. to prosent av lisensavgiften. I Danmark gis liknende bevilgninger over statsbudsjettet. I USA går 5% av kabelselskapenes overskudd til public access tv. Som president Clinton sa i 1997, er slike pålegg det minste samfunnet kan kreve av distributørene, «som har fått gratis adgang til offentlige bølgelengder som er verd milliarder av dollar.

Stat og næringsliv har et godt grep om TV-offentligheten. Siden den mediale offentligheten nærmest er ensbetydende med offentligheten, er det dermed en urimelig maktskjevhet mellom offentlige myndigheter, kommersielle krefter og det sivile samfunnet. Vanlige mennesker har kun indirekte påvirkning på medienes dagsorden gjennom rating av seeroppslutning eller telebasert avstemming.

Norges åpen kanal skal tilrettelegges for allmennheten slik at alle skal kunne delta og sende egenproduserte filmer på riksdekkende fjernsyn. Det redaksjonelle ansvaret bør ligger hos deltakeren, i samsvar med ytringsfriheten og åpne kanaler i andre land.

Kringkastingsloven fastslår at enhver som sender på det digitale bakkenettet må ha konsesjon. Videre følger det av kringkastingsforskriften at den som har konsesjon må ha redaktøransvar. Her er det viktig å vite at kringkastingsloven ble laget i en tid da Norges åpen kanal ikke var påtenkt, og begrepet om en åpen kanal ukjent. Dette gir Kultur- og kirkedepartementet en viktig skjønnsfrihet ved tilretteleggingen av det relativt nye konseptet som Norges åpen kanal faller inn under. Det dreier seg ganske enkelt om noe som er vesensforskjellig fra det kringkastingsloven var tenkt å regulere. Det avgjørende er at departementet påser at Norges åpen kanal ikke tildeles én bestemt aktør slik konsesjonsvilkårene forutsetter. Grunnleggende for enhver åpen kanal er derimot at distributør stiller kanalen til disposisjon for alle. Dermed er sendeflaten utenfor styring fra én bestemt konsesjonær.

Alles disposisjon over sendeflaten blir å forstå som en allemannsrett til å ytre seg i etermediet, der det rettslige ansvaret følger av Grunnlovens § 100, et rettslig ansvar som i tråd med uskyldspresumpsjonen utelukker forhåndskontroll: Enhver statsborger nyter tillit under eget ansvar så lenge tilliten beviselig ikke er misligholdt. Altså, forbudet mot forhåndssensur forutsetter at enhver deltaker i Norges åpen kanal får sende under eget redaktøransvar så lenge sendingene beviselig ikke bryter norsk lov.

Anita Nyholt
Foreningen Åpen kanal

 

Foreningen Åpen kanal overleverte Kirke- og kulturdepartementet i 2005 en utredning om lovfestet ytringsrett. Utredningen finner du i sin helhet på: www.openchannel.no