Til nr. 185 Til GA-index  
 

SM ikke lenger sykt – i Sverige

Svein Skeid ble i 2000 utnevnt til æresmedlem av SLM-Oslo (en av de mest profilerte lærklubbene i europeisk sammenheng) etter 20 års innsats for lærmiljøet. Svein var arkitekten bak SLMs forslag om å sikre demokrati og menneskerettigheter noe som i 1996 fikk gjennomslag i den europeiske lærhomse-sammenslutningen ECMC. Vedtaket gikk ut på å jobbe for å få fjernet SM og fetisj som sykdomsdiagnoser.

Som første land i verden fjerner den svenske Socialstyrelsen blant annet sadomasochisme og fetisjisme som psykiatriske diagnoser. Begrunnelsen er å hindre fordommer overfor seksuelle minoriteter.

Svein Skeid«Sunn, sikker og samtykkende»

Gateavisa har siste nytt i saken
-Svenskene har her fulgt de faglige rådene de har fått av det norske Diagnoseutvalget Revise F65, sier Svein Skeid til Gateavisa. Det er gledelig å se at svenskene nå fjerner de samme diagnoser på samtykkende seksualitet som Revise F65 anbefaler. Argumentasjonen fra Socialstyrelsens generaldirektør, Lars-Erik Holm er sammenfallende med det norske Diagnoseutvalgets argumenter i tidsskrifter og bøker.

Allerede 23. november 2006 henviste Mika Nielsen til det norske pionérarbeidet da hun i en artikkel i homoavisa QX oppfordret den svenske seksualpolitiske bevegelsen om å følge Norges eksempel. En arbeidsgruppe ble dannet etter norsk mønster med deltagere fra Club Sade, LASH, Club Sunrise, Dekadance and RFSL (www.qx.se/nyheter/artikel. php?artikelid=4727).

Arbeidsgruppen fikk innpass i RFSU, Riksförbundet för sexuell upplysning og Mika Nielsen fremhevet nok en gang Norges eksempel i deres blad “Ottar” (www.rfsu.se/smisk_eller_vanilj_-_hur_gor_ du_det_.asp).

Vinteren 2007 vedtok RFSU kongress å arbeide for å fjerne sykdomsdiagnosene på fetisjisme og sadomasochisme og motvirke fordommer gjennom opplysning. Et tilsvarende forslag ble avvist av den svenske homobevegelsen RFSL.

Under Europride i Stockholm 2008 ble lederen i Revise F65, Svein Skeid, invitert til å ha samtaler med RFSU, presentere Diagnoseutvalgets arbeid og delta i to paneldiskusjoner. -Vi overleverte dem vårt faglige materiale og vår menneskerettslige argumentasjon, forteller Skeid. Vi er svært fornøyd med å kunne hjelpe svenskene og vi tror at den svenske suksessen nå også skal hjelpe oss, slik at diagnosene kan bli fjernet i Norge.

Så langt har helsedirektør Bjørn-Inge Larsen uttalt seg i positive vendinger.
-Det er ikke noe grunnlag verken i dagens samfunnsnorm eller helsefaglig tenkning for å kalle flere av disse diagnosene for sykdom, sier han til Nettavisen.

Nestoren blant norske sexologer, Thore Langfeldt, går enda lenger og gir sin uforbeholdne støtte til svenskenes vedtak. Det er første gang Langfeldt tar så klart standpunkt for å fjerne de stigmatiserende diagnosene (www.nettavisen.no/jobb/article2402153.ece)

Den svenske endringen trer i kraft 1. januar 2009 og omfatter fetisjisme, sadomasochisme, transvestisme, fetisjistisk transvestisme, kjønnsidentitetsforstyrrelse i barndommen og multiple forstyrrelser i seksuell preferanse. Annen seksuell adferd som for eksempel transseksualitet, ekshibisjonisme, voyeurisme og pedofili kommer fortsatt til å eksistere som diagnoser, sier Socialstyrelsens generaldirektør, Lars-Erik Holm. Transseksualitet trenges som diagnose for å kunne gjennomføre kjønnsskifteoperasjoner og de øvrige er kriminelle handlinger som skader andre, sier han.

Danske helsemyndigheter fjernet sadomasochisme og transvestisme som diagnoser allerede i 1995.

Tilsvarende endring skjedde da svenske og norske myndigheter fjernet homofili som sykdomsdiagnosehenholdsvis i 1979 og 1982. -At vi fjernet homosexdiagnosen tror jeg til en viss grad har bidratt til at folk har et annet syn på homoseksualitet i dag enn på 60-og 70-tallet. Det ga de homoseksuelle selvfølelse i og med at de ikke lenger hadde et sykdomsstempel på seg. Og det samme håper vi at denne forandringen skal føre til, sier Lars-Erik Holm.

Den svenske Socialstyrelsen ønsker nå å arbeide for at samme endring skal skje i det internasjonale diagnosesystemet ICD som forvaltes av Verdens helseorganisasjon WHO. Lars-Erik Holm vil også kontakte sine nordiske kolleger.

Diagnoseutvalget Revise F65, et utvalg i Landsforeningen for lesbiske, homofile, biseksuelle og transpersoner, startet allerede i 1997 arbeidet med å fjerne fetisj, sm-og transvestitt-diagnoser fra det nasjonale og internasjonale sykdomsregisteret.

-Revise F65 har i lengre tid hatt kontakt med Helsedirektoratet uten å få særlig respons tilbake. I 2003 overleverte vi et formelt brev til Helseministeren som vi aldri fikk noe svar på, forteller Skeid.

-Etter det svenske vedtaket vet vi at Helsedirektoratet oppdaterer seg på temaet blant annet ved å lese ”The ICD Diagnoses of Fetishism and Sadomasochism”, en artikkel som både SMil og SLM har gitt økonomisk støtte til.

-Diagnoseutvalget er forespeilet et møte med Direktoratet på nyåret. SMil Norge har dessuten sendt et brev til Helseministeren om saken, avslutter Skeid.

Sykdomsdiagnosen er nesten en blankofullmakt til å diskriminere SM- og fetisjpopulasjonen. Diagnosene under F65 er en uheldig blanding av det folk gjør frivillig og ulovlige overgrep. Vi mener at det som er seksuelle eller sosiale uttrykksformer mellom samtykkende voksne, som ikke er ulovlig og kriminelt, ikke skal klassifiseres som sykdom.
Kilde: Svein Skeid til Nettavisen okt 2008
Feitisjister og sado-masochister har ikke noe vern mot diskriminering i Norge, mens homser, lesber og transeksuelle har lovbeskyttelse mot diskriminering. Sverige får fra neste år et forbud mot diskriminering p.g.a. kjønnsidentitet, et forbud som antas å omfatte transvestitter. I Norge arbeider Diskriminerings-lovutvalget med et helhetlig diskrimineringsvern og skal legge fram sin innstilling sommeren 2009.
Kilde: Likestillings- og diskrimineringsombudet
Revise F65
Diagnoseutvalget har som formål å fjerne fetisjisme, transvestisme og sadomasochisme som diagnoser frasykdomslisten til Verdens Helseorganisasjon.
www.revisef65.org

SMil Norge
kke-kommersiell, frittstående og partipolitiskuavhengig interesse-organisasjon for sadomasochister og mennesker med interesse for BDSM / SM i Norge.
www.smil-norge.no

SLM
Klubbens formål er å fremme kameratskap mellomfetisj- og SM-interesserte homofile og bifile menn, samt å ta vare på og støtte hverandre også i vår seksuelle utvikling som lærhomser. Klubben skal arbeide for menneskerettigheter som angår vårt fellesskap. Medlemmenes påkledning er lær, gummi, uniform eller jeans. Klubben skal oppmuntre til sikker ogansvarlig sex. Rasistiske og nazistiske holdninger, ytringer og handlinger er uforenlig med medlemsskapi SLM-Oslo. Klubben er partipolitisk uavhengig.
www.slm-oslo.no